پنجشنبه - ۶ آبان - ۱۴۰۰
ساعت :
سامانه صدور آنلاین کارت بهداشت

 آزمایشی که از آرایشگرها گرفته میشود با سایر مشاغل متفاوت است لذا هنگام مراجعه به آزمایشگاه اعلام بفرمایید که آزمایش را جهت دریافت کارت بهداشت نیاز دارید و همچنین حتما شغل خود را اعلام نمایید که آزمایش مربوطه از شما گرفته شود.

از آرایشگرها این آزمایشات گرفته میشود : ( آزمایش HIV - هپاتیت نوع اول HBS-AG - هپاتیت نوع دوم HCV-AB ) و در صورت لزوم نیز واکسن آنتی بادی زده میشود HBC-AB )

از کارکنان سایر مشاغل نیز این آزمایشات گرفته میشود : ( آزمایش STOOL-EXMX3 و آزمایش STOOL- CULTURE)